» Informacje na temat naruszania praw autorskich
Informujemy między innymi, iż:

Szanujemy prawa autorskie właścicieli do ich utworów - nie powinieneś więc Drogi Użytkowniku umieszczać na serwerach FilmyHD.net żadnych materiałów, które do Ciebie nie należą lub do których nie masz praw - w tym także majątkowych praw autorskich, a przez analogię: Nikt nie powinien umieszczać czegoś bez Twojej wiedzy i zgody, co do Ciebie należy.

Aby pomóc chronić prawa autorskie zgadzamy się i stosujemy do uwag oraz procedur przeciwdziałania ich naruszeniom - uwag i procedur ustanowionych m.in. przez Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Jeżeli zauważyłeś, że ktoś bez Twojej wiedzy i zgody użył lub naniósł (zapisał) w serwisie FilmyHD.net materiały, do których masz prawa autorskie lub inne, a które możesz niezbicie wykazać, poinformuj nas o tym, a my niezwłocznie podejmiemy kroki prawem przewidziane.

Aby upewnić się czy obsługa serwisu FilmyHD.net będzie mogła szybko i efektywnie zareagować na Twoje uwagi, proszę skontaktować się z nami pisemnie poprzez kontaktowy adres e-mail. Proszę podać następujące informacje:

* Dokładne dane materiałów, które Twoim zdaniem naruszają Twoje m.in. prawa autorskie.
* Dane, które pozwolą nam zlokalizować materiały, co do których masz pewność, że naruszają Twoje m.in. prawa autorskie (np.: nazwa, link do materiałów, znane Ci dane osoby, która je udostępniła np. login , e-mail).
* Twoje dane teleadresowe, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować (nazwisko i imię, adres, numer telefonu oraz adres e-mail).
* Oświadczenie, iż jesteś przekonany, że używanie materiałów w sposób, co do którego masz wątpliwości, nie zostało autoryzowane przez odpowiedni podmiot lub przez jego należycie upełnomocnionego przedstawiciela, którzy mają do nich m.in. pełne prawa autorskie oraz, że jest on niezgodny z istniejącym porządkiem prawnym.
* Zapewnienie, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą przez niego upoważnioną do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone. Zapamiętaj, że podanie nieprawdziwych danych może zaskutkować Twoją karną odpowiedzialnością!!!
* Twój podpis (normalny lub elektroniczny), jeśli jesteś upoważniony m.in. do chronienia wyłącznych praw autorskich, które zostały według Ciebie naruszone lub podpis zwykły lub elektroniczny właściciela tychże praw.

Swoje uwagi prosimy kierować do administracji strony FilmyHD.net poprzez dział kontakt albo bezpośrednio

administrator - admin@filmyhd.net